Về việc ký kết hợp đồng, chuyển giao và tập huấn ,hướng dẫn sử dụng Phần mềm cổng thông tin điện tử ePortal

Tên file: Penguins-1.jpg
Đăng ngày: 2018-01-31 09:52:31
Sửa ngày: 2018-01-31 09:52:31
Ngày ký: 24/01/2018
Ngày hiệu lực: 24/01/2018
Người đăng: thanson
Kích thước: 759.60 KB
Tải về

UBND THỊ XÃ THUẬN AN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 
Số : 88 /TB- PGDĐT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
Thuận An, ngày 24 tháng 01 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc ký kết hợp đồng, chuyển giao và tập huấn

hướng dẫn sử dụng Phần mềm cổng thông tin điện tử ePortal

 

 

Căn cứ văn bản số 3776/UBND-KT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của UBND thị xã Thuận An về việc xây dựng phần mềm cổng thông tin điện tử ePortal.

Phòng Giáo dục và Đào tạo đã làm việc với Công ty TNHH Đầu tư Phát triển BiTech để triển khai Phần mềm cổng thông tin điện tử ePortal cho Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường Mầm non, Tiểu học và THCS trực thuộc.

Để thực hiện việc ký kết hợp đồng, chuyển giao và tập huấn “phần mềm cổng thông tin điện tử ePortal” Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Thuận An thông báo triệu tập cụ thể như sau:

  1. Thành phần tham dự ký kết hợp đồng, chuyển giao và tập huấn hướng dẫn sử dụng Phần mềm cổng thông tin điện tử ePortal:

1.1. Phòng Giáo dục và Đào tạo:

Trưởng phòng –  Phòng Giáo dục và Đào tạo

– Chuyên viên phụ trách công nghệ thông tin.

1.2. Các đơn vị trực thuộc:

– Hiệu trưởng (tham dự để ký kết hợp đồng và tập huấn sử dụng cổng thông tin)

– 01 viên chức phụ trách công nghệ thông tin hoặc 01 viên chức, nhân viên có khả năng đảm nhiệm nhiệm vụ thực hiện phần mềm cổng thông tin điện tử ePartal (Mỗi trường khi đi tham dự mang theo 01 laptop + 3G + ổ điện nối dài để thực hành).

  1. Thời gian tập huấn:

– Bậc học THCS:

 (01 buổi) Buổi sáng, bắt đầu vào lúc 07h30 ngày 30/01/2018.

– Bậc học Mầm non – Mẫu giáo:

 (01 buổi) Buổi chiều, bắt đầu vào lúc 13h30 ngày 30/01/2018.

– Khối Tiểu học:

(01 buổi) Buổi sáng, bắt đầu vào lúc 7h30 ngày 31/01/2018.

– Phòng Giáo dục và Đào tạo: (gồm Lãnh đạo, Chuyên viên và cán bộ chi viện) 01 buổi chiều, bắt đầu vào lúc 14h00 31/01/2018.

  1. Nội dung ký kết hợp đồng, chuyển giao và tập huấn hướng dẫn sử dụng Phần mềm cổng thông tin điện tử ePortal:

– Công ty TNHH Đầu tư Phát triển BiTech ký kết hợp đồng với Hiệu trưởng các trường để bàn giao phần mềm cổng thông tin điện tử ePortal.

– Chuyên viên Công ty sẽ hướng dẫn các đơn vị thực hành, khai thác các tính năng của “phần mềm cổng thông tin điện tử ePortal”.

  1. Địa điểm :

Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Thuận An.

Đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị sắp xếp công việc, cử viên chức tham dự đúng thành phần, thời gian nêu trên./.

Nơi nhận:                                                                             TRƯỞNG PHÒNG

Các trường MN – MG,TH, THCS công lập

– Lãnh đạo PGDĐT;                                                                                             (Đã ký)

– Chuyên viên PGDĐT;

– Lưu: VT, CNTT, H.69.

                                 

 

                                                                                                                 Huỳnh Thị Mỹ Ngân